Книги


2014. Миттєвості харківської весни

Автор: Арсен Аваков
Мова видання: українська
Мова оригіналу: російська
Обкладинка: тверда
Кількість сторінок: 228
Жанр: Популярна довідкова література
Серія: Окреме видання
Рік видання: 2020
ISBN: 978-966-03-9507-7

Купити

Одна ніч тривожної весни надважкого 2014-го року, яка врятувала Харків від трагічної долі Донецька, Луганська, багатьох і багатьох інших міст та сіл Донбасу, що їх сьомий рік розорюють сепаратисти і російські найманці.

ААрсен Аваков розповідає про події ночі з 7 на 8 квітня 2014 року в Харкові як керівник АТО в Харківській області і звільнення Харківської обласної державної адміністрації, захопленої сепаратистами. Разом із ним співавторами цієї книги є харків’яни, кожен із яких розповідає свою особисту історію тих тривожних днів.

Унікальність цієї книги в тому, що читач за QR-кодами отримує можливість послухати аудіозапис розмов сепаратистів. Неспростовні та шокуючі свідчення злочинних планів захоплення Харкова та інших великих міст, вбивства людей, розорення України.

Ця книга — жива історія подій: хроніка, факти, документи, пряма мова. А ще — аналіз і філософське осмислення автором процесів в Харкові та країні, про майбутнє, про долю України та її людей.


2014. Мгновения харьковской весны

Автор: Арсен Аваков
Мова видання: російська
Мова оригіналу: російська
Обкладинка: тверда
Кількість сторінок: 288
Жанр: Популярна довідкова література
Серія: Окреме видання
Рік видання: 2020
ISBN: 978-966-03-9436-0

Купить

Одна ночь тревожной весны тяжелейшего 2014-го года, спасшая Харьков от трагической участи Донецка, Луганска, многих и многих городов и сел Донбасса, которые седьмой год разоряют сепаратисты и российские наемники. Первая победа в грязной необъявленной войне, которую ведет против Украины преступный путинский режим. Как удалось отстоять Харьков? Почему не получилось в Донецке и Луганске? Что оказалось решающим в судьбе города и его людей? Об этом рассказывает эта книга. В ней много прямой речи, живых эмоций, фактов.

Арсен Аваков рассказывает о событиях ночи с 7 на 8 апреля 2014 года в Харькове — как руководитель АТО в Харьковской области и освобождения Харьковской областной государственной администрации, захваченной сепаратистами. Вместе с ним соавторами этой книги являются харьковчане, каждый из которых рассказывает свою личную историю тех тревожный дней. Такая полифония дает возможность читателю увидеть события тревожной весны 2014-го в Харькове объемно, ярко, с подлинными эмоциями. События в Харькове даны в контексте ситуации в стране, с прямыми ссылками на новостные ленты тех дней и месяцев, которые дают читателю бэкграунд одного из сложнейших периодов в истории Украины. А еще в книге впервые публикуются документы, полученные МВД в ходе оперативной работы по уголовным делам в отношении руководителей так называемых “ДНР/ЛНР”, полевых командиров сепаратистов и российских военных.

Уникальность этой книги в том, что читатель по QR-кодам получает возможность послушать аудиозапись разговоров сепаратистов. Неопровержимые и шокирующие свидетельства преступных планов захвата Харькова и других крупных городов, убийства людей, разорения Украины. На публикацию этих документов автор получил специальное разрешение от следствия.

Эта книга — живая история событий: хроника, факты, документы, прямая речь. А еще — анализ и обобщение, философские размышления автора о событиях в Харькове и стране, о будущем, о судьбе Украины и ее людей.


Зелений зошит

Автор: Арсен Аваков
Мова видання: українська
Мова оригіналу: російська
Перекладач: Володимир Верховень
Обкладинка: інтегральна
Кількість сторінок: 160
Жанр: Історична, політична література, мемуари
Серія: Окреме видання
Рік видання: 2018
ISBN: 978-966-03-8156-8

Купити

Цей збірник — вибрані статті, есеї та публікації в пресі й Фейсбуку Арсена Авакова.

Книга охоплює один з найскладніших періодів новітньої історії України: з 1 січня 2014 року до осені 2017-го. Іноді це абстрактні тексти, іноді рефлексія чи емоції у відповідь на вир тогочасних подій.

Роки — від Євромайдану, перемоги Революції Гідності до сьогоднішніх днів — через відчай і безсилля анексії Криму, захоплення частини Донбасу, війну, горе і доблесть… Через становлення емоцій чергового періоду історичної боротьби за незалежність, національної самосвідомості, через велику щоденну роботу запуску глобальної державної реформи.

Кожній публікації збірки передує хроніка того дня, коли її було опубліковано, — іноді це нерозривно підказує бекґраунд посту, його настрій, інколи ні, але завжди дає змогу читачеві вибудувати свої часові ремінісценції до цього непростого часу.


Зеленая тетрадь

Автор: Арсен Аваков
Мова видання: російська
Мова оригіналу: російська
Обкладинка: інтегральна
Кількість сторінок: 160
Жанр: Історична, політична література, мемуари
Серія: Отдельное издание
Рік видання: 2018
ISBN: 978-966- 03-8077- 6

Купить

Этот сборник — избранная подборка статей, эссе и публикаций в прессе и fb Арсена Авакова. Книга охватывает один из самых сложных периодов новейшей истории Украины: c 1 января 2014 года до осени 2017-го. Иногда это отвлеченные тексты, иногда рефлексия или эмоции в ответ на поток событий того периода. Годы — от Евромайдана, победы Революции Достоинства до сегодняшних дней — через отчаяние и бессилие аннексии Крыма, захвата части Донбасса, войну, горе и доблесть… Через становление эмоций очередного периода исторической борьбы за независимость, национального самосознания, через большую ежедневную работу запуска глобальной государственной реформы.

Каждая публикация сборника предваряется хроникой того дня, когда была опубликована, — иногда это подсказывает бэкграунд поста, его настроение, иногда нет — но всегда позволяет читателю выстроить свои временные реминисценции к этому непростому времени.


Green notebook

Автор: Арсен Аваков (Arsen Avakov)
Мова видання: англійська
Мова оригіналу: російська, українська
Перекладач: Лесь Герасимчук
Обкладинка: інтегральна
Кількість сторінок: 160
Жанр: Історична, політична література, мемуари
Серія: Окреме видання
Рік видання: 2018
ISBN: 978-966-03-8177-3

Buy

This collection combines articles, essays, published works and FB posts of Arsen Avakov.

 The book covers one of the most difficult periods of modern history of Ukraine: from January 1, 2014 to the fall 2017. Sometimes these are abstract texts, sometimes reflections or emotions in response to the flow of events of the time…

The years — from Euromaidan, victory of the Revolution of Dignity through the present day — through the despair and powerlessness of the annexation of the Crimea, seizure of the part of Donbas, war, grief and valor… Through the formation of emotions of the next period of the historical struggle for independence, national awareness, hard daily work designed to launch global reform of the state…

Each publication of the collection is preceded with a timeline of the day when it was published; sometimes it is suggested by the background of the post, its mood, sometimes not; however, it always allows the reader to set the format of her / his temporary reminiscences about this difficult time.


Ленін з нами?

Автор: Арсен Аваков
Мова видання: українська
Мова оригіналу: російська, українська
Обкладинка: інтегральна
Кількість сторінок: 160
Жанр: Історична, політична література, мемуари
Серія: Окреме видання
Рік видання: 2017
ISBN: 978-966-03-8008-0

Купити

Стаття українського політика і відомого громадського діяча Арсена Авакова «Ленін з нами» була опублікована в електронних ЗМІ 2007 року й викликала великий громадський резонанс та гарячу дискусію в інтернеті. Тому видання книги «Ленін з нами» 2008 року включало не лише, власне, статтю, а й добірку коментарів та обговорення в різних електронних ЗМІ — свого роду, «інтернет-епістолярій», громадську відповідь на питання актуальності й необхідності декомунізації, звільнення від міфів та ідолів радянської пропаганди.

Через десять років автор знову повертається до теми, додавши до заголовку знак питання. Після Революції Гідності, епохи «ленінопаду» й Закону про декомунізацію читач дістає можливість згадати прямі цитати вождя та ідеолога комунізму в колишньому СРСР і, можливо, по-новому оцінити своє ставлення до Леніна — як цілком певної історичної особистості, так і міфу радянської пропаганди.

У збірку додано цікавий документальний розділ хроніки народного «ленінопаду» й офіційну статистику Інституту національної пам’яті України про демонтаж пам’ятників Леніну в різних областях.

Завершує книжку добірка міркувань і відгуків відомих українських політиків, громадських діячів та публіцистів.

Нове доповнене видання книги Арсена Авакова «Ленін з нами?» продовжує актуальну й цілком необхідну для побудови зрілої демократії широку громадську дискусію.


Ленин с нами?

Автор: Арсен Аваков
Мова видання: російська
Мова оригіналу: російська, українська
Обкладинка: інтегральна
Кількість сторінок: 160
Жанр: Історична, політична література, мемуари
Серія: Отдельное издание
Рік видання: 2017ISBN: 978-966-03-8005-9

Купить

Статья украинского политика и известного общественного деятеля Арсена Авакова «Ленин с нами» была опубликована в электронных СМИ в 2007 году и вызвала большой общественный резонанс и горячую дискуссию в интернете. Поэтому издание книги «Ленин с нами» 2008 года включало в себя не только статью, но и подборку комментариев и обсуждений в различных электронных СМИ — можно сказать, «интернет-эпистолярий», общественный ответ на вопрос актуальности и необходимости декоммунизации и освобождения от мифов и идолов советской пропаганды.

Через десять лет автор вновь возвращается к теме, добавив в заглавие знак вопроса. После Революции Достоинства, эпохи «ленинопада» и Закона о декоммунизации читатель получает возможность вспомнить прямые цитаты вождя и идеолога коммунизма в СССР и, возможно, по-новому оценить свое отношение к Ленину — как достоверной исторической личности, так и мифу советской пропаганды.

В книгу добавлен интереснейший документальный отдел хроники народного «ленинопада» и официальная статистика «Института национальной памяти Украины» о демонтаже памятников Ленину. Завершает сборник подборка рассуждений и откликов известных украинских политиков, общественных деятелей и публицистов.

Новое, дополненное издание книги Арсена Авакова «Ленин с нами?» продолжает актуальную и совершенно необходимую для построения зрелой демократии широкую общественную дискуссию.


Is Lenin with us?

Автори: Арсен Аваков (Arsen Avakov)
Мова видання: англійська
Мова оригіналу: російська, українська
Перекладач: Лесь Герасимчук
Обкладинка: інтегральна
Кількість сторінок: 160
Жанр: Історична, політична література, мемуари
Серія: Окреме видання
Рік видання: 2017
ISBN: 978-966-03-8009-7

Buy

The article “Lenin is with us” by Arsen Avakov, the Ukrainian politician and well known public figure, came out in the electronic media in 2007 evoking a wide response among the public and causing a heated discussion in the internet. Ten years later, the author revisits the topic adding a question mark to its title. With the Revolution of Dignity and the “Leninfall” era behind and the Law “On Decommunization” in effect, the readers get an opportunity to remember some direct quotes of the vozhd and ideologist of communism in the USSR and perhaps re-evaluate their attitude to Lenin as both an authentic historical figure and a myth of the Soviet propaganda.

The book has been enlarged to include a most interesting section of the chronicle of the people’s “Leninfall” and the official statistics from the Institute of National Remembrance of Ukraine as to dismantling of monuments to Lenin in different oblasts. At the end of the book there is a selection views and feedbacks from famous Ukrainian politicians, public figures and publicists.

This new enlarged edition of Arsen Avakov’s book “Is Lenin with Us?” continues the relevant wide public discussion, which is absolutely indispensable for building a mature democracy.