ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ Стратегії деокупації Донбасу на основі «Механізму Малих Кроків»

Непростые КРАСНЫЕ ЛИНИИ, но без них — никак. Продолжая обсуждение непростой темы деокупации Донбаса

(укр/рус)

ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ Стратегії деокупації Донбасу на основі «Механізму Малих Кроків»

Представлена МВС Стратегія деокупації тимчасово окупованих територій України, яку ми широко опублікували в ЗМІ та у вигляді буклетів роздаємо людям, що живуть по обидва боки від лінії розмежування, розпочала широку громадську дискусію: її підтримують та заперечують, хвалять і сварять, висловлюють безліч зауважень та пропозицій. Це дуже добре!

Сьогодні хочу визначити ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ — принципові положення, які визначають ті інтереси України, щодо яких компроміси неприпустимі, а суперечки недоцільні. Це межі, за які ми, як державники, не можемо виходити.

Також сформулювати позиції, за якими, як мені видається, припустимий той чи інший ступінь компромісу, щоб почути вашу думку, звірити наше розуміння алгоритму вирішення проблеми.

ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ

На наш погляд не можуть бути предметом дискусії наступні положення:

• зміна державного устрою України, у тому числі не можна ставити питання про перехід до федеративного устрою. Конституція чітко визначає в ст. 2, що «Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною»;

• Державний кордон України має бути повністю підконтрольний Державній прикордонній службі України упродовж всієї лінії. «Блакитні шоломи» міжнародної миротворчої місії є лише гарантією забезпечення такого контролю і спостерігачами, які моніторять відсутність провокацій зі сторони РФ;

• Мешканці деокупованих територій Донбасу є громадянами України, що знаходяться в сфері юрисдикції Української юстиції та підпорядковуються Законам України. Згідно Конституції України, «в Україні існує єдине громадянство». Закон України «Про громадянство» визначає: «якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових стосунках з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових стосунках з Україною він визнається лише громадянином України».

• «Ми вам повернемо окуповані території Донбасу в обмін на легітимізацію анексії Криму» – неприйнятно! Тут не може бути жодних поступок! Ні про що розмовляти!

• не може бути предметом дискусії стратегічне прагнення України стати членом ЄС і НАТО;

• амністію не може бути застосовано до осіб, що вчинили тяжкі злочини, передбачені Кримінальним кодексом України. Ті, у кого на руках кров убитих мирних мешканців та українських солдатів, хто організовував захоплення влади, керував масовими вбивствами та погромами — не підлягають амністії.

Відкриті питання

Положення, за якими необхідно визначити міру припустимого для українського суспільства компромісу:

• визначення «особливого статусу» деокупованих територій Донецької та Луганської областей: термін дії статусу, перехідні тимчасові адміністрації, програма стимулювання регіональних інвестиційних програм, податкові канікули для бізнесу;

• тимчасовий/постійний статус російської мови як регіональної;

• виплата заборгованості за пенсіями та регресами, реструктуризація виплат з комунальної заборгованості та податків, соціальні пільги для інвалідів, що втратили здоров’я в результаті бойових дій (але не для учасників незаконних збройних формувань);

• введення статусу «мешканця території, тимчасово непідконтрольної Україні» – на період до відновлення легітимних українських документів.

Чому це важливо?

Важливо визначити міру можливого компромісу у спірних питаннях та готовність суспільства цей компроміс зрозуміти, обговорити та прийняти рішення.

Важливо закласти певні морально-етичні стандарти під час вирішення найбільш болючих та неоднозначних питань. Важливо пам’ятати, що на тимчасово окупованих територіях залишилися не лише прихильники «руского міра» та прихильники путінського режиму, але й ті, хто не зміг виїхати внаслідок абсолютно особистих, не політичних причин, люди похилого віку й ті, кому виїхати не дозволило здоров’я або не було куди… За роки війни там створювалися сім’ї та народжувалися діти, школярі ставали студентами, люди досягали пенсійного віку… Усе це створило величезне поле юридичної невизначеності, яке має бути належним чином приведене до законного статусу. І на це необхідний час.

Важливо не допустити підміни понять – не дати можливості для маніпуляцій, наприклад, лукаво замінити «дискурс перемоги» на «дискурс миру за будь-яку ціну». А такі спроби з великою ймовірність будуть робити пропагандисти «з-за поребрика». Ми маємо бути пильними і ретельно стежити за інформаційною гігієною.

Наше головне завдання – знайти компроміси на кордонах ЧЕРВОНИХ ЛІНІЙ, відстояти принципові позиції та домовитися у рамках міжнародної переговорної групи про чіткий план з повернення та відродження наших території, посилення міці та процвітання України.

●●●●●●●●●

КРАСНЫЕ ЛИНИИ Стратегии деоккупации Донбасса на основе “Механизма Малых Шагов”

Представленная МВД Стратегия деоккупации временно оккупированных территорий Украины, которую мы широко опубликовали в СМИ и в виде буклетов раздаем людям, живущим по разные стороны линии разграничения – открыла широкую общественную дискуссию: ее поддерживают и отрицают, хвалят и ругают, высказывают много замечаний и предложений. Это очень хорошо!

Сегодня хочу определить КРАСНЫЕ ЛИНИИ — принципиальные положения, определяющие не терпящие компромисса и не подлежащие оспариванию интересы Украины. Это границы, за которые мы, как государственники, не можем выходить.

Также определить позиции, по которым, как мне кажется, допустима та или иная степень компромисса – чтобы услышать ваше мнение, сверить наше понимание алгоритма решения проблемы.

КРАСНЫЕ ЛИНИИ

На наш взгляд, не могут быть предметом дискуссии следующие положения:

• изменение государственного устройства Украины. В том числе, нельзя ставить вопрос о переходе к федеративному устройству. Конституция четко определяет в ст. 2, что “Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах существующей границы целостна и неприкосновенна”;

• Государственная граница Украины должна быть полностью подконтрольна Государственной пограничной службе Украины на всем ее протяжении. “Голубые каски” Международной миротворческой миссии являются только гарантией обеспечения такого контроля и наблюдателями, мониторящими отсутствие провокаций со стороны РФ;

• жители деоккупированных территорий Донбасса являются гражданами Украины, находятся в сфере юрисдикции Украинской юстиции и подчиняются Законам Украины. Согласно Конституции Украины, «в Украине существует единое гражданство». Закон Украины «О гражданстве» определяет: «если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины. Если иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины»;

• “Мы вам вернем оккупированные территории Донбасса в обмен на легитимизацию аннексии Крыма” – неприемлемо! Здесь не может быть никаких уступок! Не о чем разговаривать!

• не может быть предметом дискуссии стратегическое стремление Украины стать членом ЕС и НАТО;

• амнистия не может быть применена к лицам, совершившим тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Украины. Те, у кого на руках кровь убитых мирных жителей и украинских солдат, кто организовывал захват власти, руководил массовыми убийствами и погромами – не подлежат амнистии!

Открытые вопросы

Положения, по которым необходимо определить меру допустимого для украинского общества компромисса:

• определение “особого статуса” деоккупированных территорий Донецкой и Луганской областей: срок действия статуса, переходные временные администрации, программа стимулирования региональных инвестиционных программ и налоговые каникулы для бизнеса;

• временный/постоянный статус русского языка как регионального;

• выплата задолженностей по пенсиям и регрессам, реструктуризация по коммунальной задолженности и налогам, социальные льготы для инвалидов, утративших здоровье в результате боевых действий (но не для участников незаконных вооруженных формирований);

• введение статуса “жителя территории, временно неподконтрольной Украине” – на период до восстановления легитимных украинских документов.

Почему это важно?

Важно определить меру возможного компромисса по спорным вопросам и готовность общества этот компромисс понять, обсудить и принять решение.

Важно заложить определенные морально-этические стандарты при решении самых болезненных и неоднозначных вопросов. Важно помнить, что на временно оккупированных территориях остались не только приверженцы “русского мира” и поклонники путинского режима, но и те, кто не смог уехать по совершенно личным, неполитическим причинам, пожилые люди и те, кому уехать не позволило здоровье или не было куда… За годы войны там создавались семьи и рождались дети, школьники становились студентами, люди достигали пенсионного возраста… Все это создало большое поле юридической неопределенности, которое должно быть надлежащим образом приведено в законный статус и на это потребуется время.

Важно не допустить подмены понятий — не дать возможности для манипуляций, например, лукаво заменить “дискурс победы” “дискурсом мира любой ценой”. А такие попытки с большой вероятностью будут предприниматься пропагандой “из-за поребрика”. Мы должны быть бдительными и тщательно следить за информационной гигиеной.

Наша главная задача – найти компромиссы на границах КРАСНЫХ ЛИНИЙ, отстоять принципиальные позиции и договориться в рамках международной переговорной группы о четком плане по возвращению и возрождению наших территорий, усилению мощи и процветания Украины!